istpg

GRUNDKURSUS – 30 TIMER

Grundkurset er det første skridt til at lære ISTDP.
Du kan umiddelbart bruge dine færdigheder fra kurset til at vitalisere dit terapeutiske arbejde. Grundkurset kan stå alene som inspiration, og er desuden nødvendigt for at du senere kan deltage i en træningsgruppe mhp. at blive egentlig ISTDP-terapeut.
Kurset vil dels indeholde en gennemgang af ISTDP’s grundlæggende begreber bl.a.: konflikt- og persontrekant, psykodiagnostik, ”moment to moment” og den centrale dynamiske sekvens.

Gennemgående arbejdspunkter er:

 • at skabe et effektivt fokus i terapien
 • at vurdere og regulere klientens angst
 • at identificere og adressere klientens uhensigtsmæssige forsvar
 • at opbygge en terapeutisk alliance

For at kunne udvikle sine terapeutiske færdigheder i retning af mest mulig præcision, så kræver det foruden forståelse af klientens psykodynamik, også store mængder øvelse, på lige fod med det, der kræves for at blive en dygtig musiker eller balletdanser.
Derfor vil kurset i vid udstrækning bestå af øvelser som laves i den samlede gruppe, dette med henblik på at træne i assessment og i at intervenere så præcist som muligt. Analyse af video fra terapisession vil blive brugt med samme formål. Du vil få udleveret artikler og powerpoints, og de forskellige elementer på grundkurset er alle sammen med henblik på, at du skal kunne håndtere en lang række almindelige forsvarsmekanismer, der kan hindre den terapeutiske alliance.

Gruppestørrelse:
max 12 personer for at sikre optimal opmærksomhed og kompetenceudvikling for den enkelte.

Gruppedeltagere:
Fortrinsvis for psykologer, psykiatere eller andre med relevant beskæftigelse/klinisk erfaring. Max 25 % ikke-akademikere (jvf krav Dansk Psykologforening).

DP godkendelser:
Kurset er godkendt til specialistuddannelse i

 • 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 21 timer
 • 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme 30 timer
 • 13.4.4.2.3. uddannelsen er desuden godkendt til udd. i psykopatologi; Behandling 30 timer
 • 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer

Varighed: 3 + 2 dages, fordelt på 2 moduler; i alt 30 timer.

Tidspunkt: kl 9-16

Lokaler/ Sted: hos ”Psykologerne i Glasgården”, Frederikssundsvej 60.d, 2400 København NV

Pris: 1600 kr/dag, i alt 8000 kr – eksl forplejning.

Datoer for kommende grundkurser:

 • Hold 23; Modul 1; 13-15 maj 2020 & 18-19 juni 2020
 • Hold 24; Modul 1: mandag d.28-ons30 sept 2020 + modul 2: tors 29-30 okt 2020
 • Hold 25; Modul 1: onsdag d. 25-27 nov 2020 + modul 2: tors 10-11 dec 2020
 • Hold 26; Modul 1: onsdag 13-15 januar 2022 + modul 2: 11-12 feb 2021
 • Hold 27; Modul 1: onsdag d.21-23 april 2021 + modul 2: 11-12-maj 2021

Ved henvendelse fra en samlet gruppe, kan vi altid lave et ekstra grundkursus

Tilmelding/ information: email til psykolog@jeanneisaksen.dk

 

3-ÅRS TRÆNINGSPROGRAM

UDBYDES I SAMARBEJDE M JON FREDERICKSON; EN EKSKLUSIV COREGRUPPE PÅ 6-8 DELTAGERE

Undervisningsplan og øvelser er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington og tilrettet af Jeanne Isaksen.

Hovedvægten er på supervision af deltagernes medbragte videomateriale, samt øvelser og teori på hvert modul med udgangspunkt i modulets tema.

Læringen er struktureret på en systematisk måde, således at vi trin for trin går fra de grundlæggende principper til øget fordybelse i metodens nuancer.

På alle moduler benytter vi øvelser og rollespil med henblik på gradvis udvikling af færdigheder i at:

 • Vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer)
 • Vurdere klientens ego-adaptive kapacitet
 • Intervenere på baggrund af konflikttrekant og persontrekant
 • Vurdere klientens forsvar
 • Aflæse angstmanifestationer og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder
 • Foretage en ”moment to moment” psykodiagnose
 • Intervenere relevant i forhold til klientens kapacitet og psykodynamik
 • Skabe en terapeutisk alliance
 • Intensivere psykodynamisk terapi

Du skal være parat til at prioritere tid til læsning, analyse af egne video-optagelser. Gruppedeltagerne skal hver gang medbringe video-optagelser af deres terapier til supervision/ læring.

For maximalt udbytte må påregnes at mødes med andre gruppedeltagere mellem modulerne, evt ekstra supervision.

Det anbefales ligeledes at anskaffe sig Jon Frederickson’s skill building audio courses fra www.istdpinstitute.com/resources og træne dem

Varighed:
Uddannelsen består af 9 moduler + 3 corecamps fordelt over 3 år: Mao mødes vi hver gange årligt af 3 dages varighed. Kl 9-17

Undervisere & supervisorer:
Jeanne Isaksen er primær underviser og supervisor på holdet.

Ekstern supervisor vil være en af instituttets godkendte trænere. Begge trænere er certificerede terapeut & træner af The ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com) + Modtager fortløbende supervision individuelt og i gruppe af både Jon Frederickson og Allan Abbass

Ekstern underviser er Jon Frederickson, som en gang årligt vil afholde et teoretisk/videobaseret modul – i Odense; også betegnet ”CoreCamp”. Her vil øvrige igangværende coregrupper deltage

DP godkendelse:
Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne

 • 12.4.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen + op til 48 timer som live-supervision. Resten af supervisionen godkendes på separat skema
 • 12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode. Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
 • 13.4.4.2.3. Behandling 30 timer

Pris: 24.000 kr pr år

Deltagere:
Min. 5 og maks. 8 personer pr. gruppe. Primært psykologer og psykiatere, max. 25% ikke-akademikere ad hensyn til DP’s krav til specialistgrad.

 • Som deltager i træningen er du berettiget til at blive optaget i ”ISTDP therapist directory” på www.istdpinstitute.com, som ”In core training”, og ligeledes kan du stå på listen over ”i coretræning” på Dansk Selskab for ISTDP, hvis du er medlem.
 • Du modtager dit kursusbevis efter uddannelsens gennemførelse med maks. 10% fravær, jf. DP’s regler.

Tilmelding/ information:
email til psykolog@jeanneisaksen.dk

NYE HOLD

COREGRUPPE København, Hold 7  -opstart aug 2020; Lukket for tilmelding

COREGRUPPE København, Hold 8, opstart juni 2021; åben for tilmelding/3 ledige pladser ;

 • Modul 1: 9-11 juni 2021
 • Modul 2: 8-10 sept 2021
 • Corecamp l — ultimo okt/primo nov 2021 afventer datoer fra Jon Frederickson
 • Modul 3: 12-14 januar 2022
 • Modul 4: mandag 23-onsdag 25 maj 2022
 • Modul 5: 31 aug -2september2022
 • Corecamp ll, — ultimo okt/primo nov 2022 – afventer datoer fra Jon Frederickson
 • Modul 6: 11-13.januar 2023
 • Modul 7: 10-12 maj 2023
 • Modul 8: 30aug-1.sept 2023
 • Corecamp lll — ultimo okt/primo nov 2023 – afventer datoer fra Jon Frederickson
 • Modul 9: 17-19 januar 2024

Ved henvendelse fra en samlet gruppe, kan vi altid lave et ekstra 3 årigt uddannelsesforløb

BAGGRUNDSVIDEN FOR ISTDP-PROGRAMMET

Jon Frederickson har udviklet et systematisk, pædagogisk og meget effektivt program med henblik på at oplære terapeuter i Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Programmet er bygget op så indlæringen i ISTDP er struktureret i fht specikke færdigheds-øvelser, da ISTDP er en kompleks metode/viden at gå i gang med.

Jeg er uddannet som en af de første danske trænere, der på dansk tilbyder uddannelse med afsæt i dette ISTDP program.

Jon har en baggrund i klassisk musik, og han understreger, at komplekse færdigheder som at spille et instrument professionelt, eller bedrive kompetent og professionel psykoterapi, skal øves og trænes, så det kommer ind under huden, det læres ikke blot ved at se ”mester” gøre det, eller ved at læse og forstå. Terapeuten skal opbygge evner og færdigheder til at kunne diagnosticere klientens reaktion på hver eneste intervention, og et tilsvarende handleberedskab til effektivt at kunne intervenere på den iagttagne reaktion.

Men hvad forbedrer din effektivitet? Ifølge Scott Miller er det identifikation og opbygning af klinisk viden og færdigheder, og i samråd med en supervisor at udvikle og gennemføre en trinvis plan mod nogle konkrete præstationsmål. Endvidere bør opmærksomheden rettes mod alle fejl og misforståelser umiddelbart via en korrektiv feedback (fx video-baseret supervision). Og sidst – men ikke mindst – vil kontinuerlig gentagen repetition over tid sikre en stabil forbedring.

ISTDP programmet er designet til at hjælpe dig med netop dette – at omsætte teori til praksis og at opbygge dine assessment og interventionsfærdigheder. Der vil være kontinuerlig supervision og feedback vhj live-video-analyse, litteraturlæsning, gennemgang af teori samt masser af specifikke færdighedsøvelser.

OM METODEN

Intensiv dynamisk korttidsterapi er en terapeutisk metode, hvor der foreligger videnskabelig dokumentation for behandling af en lang række psykiske og psykiatriske lidelser såsom depression, angst, psykosomatiske problemer, funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser.

– Eksempelvis blev korttids psykodynamisk psykoterapi i 2016 anbefalet i Sundhedsstyrelsens Nationale Retningslinjer for behandling af depression som den ene af 3 anbefalede psykoterapeutiske behandlingsmetoder for moderat til svær depression.

ISTDP har rødder i psykoanalysen og tilknytningsteori. Og videreudviklet af Dr.Davanloo i Canada, hvis mål var at udvikle en metode til hurtigst muligt at kunne hjælpe klienten af med sine blokeringer/forsvarsmekanismer og på samme tid opbygge klientens evne til at kunne rumme sine angstvækkende og intense følelser.

Davanloo indså at det krævede en mere terapeutisk aktiv indsats, hvor klienten hjælpes til kognitivt at forstå sin indre dynamik mellem sine forsvar, angst og følelsesmæssige reaktioner. Davanloo´s største bidrag er hans opdagelse i at angst kan sætte sig på forskellige måder i kroppen, afhængig af klientens ego-adaptive styrke. Målet er at hjælpe klienten til at forstå og regulere sin angst bedre. Et andet mål er at hjælpe klienten til at se og blokere sine forsvar. Som resultat heraf vil klientens ego-adaptive evne vokse og han vil kunne processe sine hidtil ubevidste og intense følelser, som ligger til grund for udviklingen af klientens lidelse/ symptomer.

Terapeuten skal med andre ord aflæse hvor og hvordan angsten som altid opstår ved intense ubevidste følelser, sætter sig i klientens krop, og hjælpe til at angsten er optimal, – hverken for høj eller for lav – for at ny læring kan finde sted. Endvidere indtager terapeuten en aktiv rolle i fht at synliggøre overfor klienten hvordan denne forhindrer sig selv i at kunne bearbejde sine følelser vhj af specifikke forsvarsmekanismer. Først når klienten kan se hvad der hidtil var automatiske måder at undgå sine angstvækkende følelser på, kan arbejdet med følelserne begynde, og dermed hvad der har været de underliggende årsager til klientens symptomer/lidelse.

ISTDP LITTERATUR M.M

du vil når du tilmelder dig grundkursus og/eller 3årig videreuddannelse få en udførlig litteraturliste.

Nedenfor er nogle gode grundbøger/artikler, som vil indgå i kurserne:

 • Abbass, A; Reaching Through Resistance; Advanced Psychotherapy Techniques. 2015
 • Frederickson, Jon: “Co-Creating Change” 2013
 • Patricia Coughlin Della Selva (1996/2001): Intensiv dynamisk korttidsterapi, Hans Reitzel, 2001
 • Patricia Coughlin Della Selva (2001): Dynamic Assessment of Ego Functioning in Davanloo’s ISTDP.. In: Josette ten Have-de-Labije (Ed): The Working Alliance in ISTDP: Whose intrapsychic crisis? VKDP 2001.
 • Habib Davanloo (1990): Unlocking the unconscious, Wiley
 • Malan, David (1986): Beyond Interpretation. Part 1-2. International Journal of Short-Term Psychotherapy, Vol. 1, 59-106 (1986).
 • ten Have-de-Labije, Josette (2001): Red and green traffic lights on Davanloo’ s road to the unconscious. In: Josette ten Have-de-Labije (Ed): The Working Alliance in ISTDP: Whose intrapsychic crisis? VKDP 2001.
 • ten Have-de-Labije, Josette (2005): Understanding and overcoming instant repression, Part 1-3. Ad hoc bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy Vol. 9 (2), 5-53 (udleveres i kopi)
 • Kalpin, Allen (2003): The use of “being present” in facilitating emotional closeness and emotional experience. Ad hoc bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy, Vol. 7 (3), 46-63 (2003)

 

NYTTIGE LINKS for mere litteratur/viden:

• Centre for Emotions and Health, Dalhousie University (Dr. Allan Abbass) www.istdp.ca
• Institute for ISTDP Training and Research www.istdpinstitute.com

Effektforskning:

Der er lavet en del effektforskning vedr. korttidsdynamisk psykoterapi

Her refereres blot til 3:
1)
Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders:
A Critical Review of Randomised Controlled Trials

Town J, Abbass A, Hardy G, In Press Journal of Personality Disorders
Evidensen for Short-Term Psychodynamic Psychotherapy (STPP) I behandlingen af personlighedsforstyrrelser blev vurderet via undersøgelser, hvor der er brugt randomised controlled designs. En litteratursøgning fandt 8 publicerede randomiserede kliniske undersøgelser. En gennemgang af disse leder til den foreløbige konklusion, at STPP kan ses som en virkningsfuld empirisk understøttet behandlingsmulighed for en række personlighedsforstyrrelser, og at behandlingen medfører betydelige forbedringer for en stor procentdel af populationen også over tid.

2)
Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Somatic Disorders:
Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials

Allan Abbass, Stephen Kisely, Kurt Kroenke
Konklusionen i denne gennemgang er, at STPP kan være effektiv ved en række medicinske og fysiske tilstande, når der i forbindelse med patienternes generelle helbredsmæssige tilstand fokuseres på den følelsesmæssige funktion.

3)
The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression:
A meta-analysis.

Ellen Driessen, Pim Cuijpers, Saskia C.M. de Maat, Allan A. Abbass c,
Frans de Jonghe, Jack J.M. Dekker. I Clinical Psychology Review 30 (2010) 25–36
Konklusionen i denne metaanalyse er, at der er tydelige indikationer på, at STPP er effektivt i behandlingen af depression hos voksne.

For disse og yderligere undersøgelser se: www.istdp.ca